1.5.07

Importància de l'arqueologia

Gian Pietro BROGIOLO - Alexandra CHAVARRIA ARNAU, Aristocrazie e campagne nell'Occidente da Costantino a Carlo Magno, All'Insegna del Giglio, Florència, 2005, 190 pàgs.
Tal com assenyalen els autors, en aquest llibre s'intenta de posar en relació els canvis esdevinguts en la cultura material, registrats sobretot a partir de l'arqueologia, amb diversos factors concrets: a) la fi de la villa i de la villa society, b) la militarització del territori, c) el paper de l'Església. Tanmateix, també podem seguir altres vies en les nostres recerques, com, per exemple d) la capacitat que té el món rural de produir uns excedents destinats als central places o llocs centrals, e) els canvis físics del clima i del paisatge. En aquest volum, les transformacions esdevingudes al món rural són interpretades a la llum del debat historiogràfic obert sobre la fi de l'Imperi romà i el naixement dels regnes bàrbars a l'Occident europeu. Índex: 1. Introducció. 2. La propietat agrària tardoantiga. 3. Pobles i villae tardoantigues. 4. La fi de les villae. 5. Els castells. 6. Els establiments bàrbars al món rural. 7. Cap a un nou aspecte del món rural. 8. Esglésies, aristocràcia i establiments de població. 9. Conclusions: el món rural després de la fi de l'Imperi d'Occident. Bibliografia. Índex de noms i de llocs. Cronologia.