31.3.14

Els esclaus a l'alta edat mitjana: canvis i continuïtats


Didier BONDUE, De servus à sclavus. La fin de l'esclavage antique (371-918), PUPS, París, 2011, 525 pàgs. Com s'assenyala a la contracoberta d'aquest llibre, la qüestió de l'evolució de les condicions servils, des de la fi del Baix Imperi fins al segle X, ha motivat moltes controvèrsies al llarg dels darrers decennis. Aquest llibre, amb un examen aprofundit de les fonts, permet tornar a considerar uns canvis que es van desenvolupar en la societat de l'alta edat mitjana, al llarg de diversos segles. Aquest estudi s'inicia amb el decret de Valentinià I i es clou amb la primera menció del mot sclavus que trobem en un diploma de Conrad I. Inclou un prefaci de Michel Rouche. Índex: Primera part: Manteniment de l'ideal romà i aportacions noves (371-754). Capítol I: Permanències i evolucions de les condicions servils (segles IV-V). Capítol II: Del ius romanorum a les leges barbarorum: uns nous marcs jurídics. Capítol III: La influència de l'Església en les condicions servils. Capítol IV: La pràctica de la servitud: l'aportació de fórmules i de formularis merovingis i visigòtics. Segona part: Els temps carolingis: les bases de la transformació vers la servitud (754-918). Capítol I: El marc legislatiu civil i eclesial. Capítol II: La posició dels sotmesos a la servitud dins la societat carolíngia. Capítol III: La legislació formulària. Capítol IV: La marginalització de la servitud: un comerç de trànsit.