4.7.11

La ciutat: del món romà al temps medieval, segons les fonts escrites i arqueològiques


Gian Pietro BROGIOLO, Le origini della città medievale, SAP Società Archeologica, Màntua, 2011, 266 pàgs. Inclou 90 figures.
El dia 28 de juny, l'autor d'aquest llibre feia una conferència a la Universitat de Lleida, en el marc de l'International Medieval Meeting Lleida, sobre Transformazione della città antica e costruzione della nuova città altomedievale in Occidente: fonti scritte e archeologia; el dia 29, a Lleida mateix es feia la presentació del llibre que ara comentem.
Tal com s'esmenta a la contracoberta del volum, aquest llibre reflecteix l'evolució de la ciutat a l'Occident europeu, a partir de les dades arqueològiques, contrastades amb les fonts escrites, amb relació a un marc cronològic que s'estén des de la fi del segle III fins a l'edat carolíngia. S'hi estableixen els aspectes més importants de la disgregació de la ciutat antiga i de la progressiva construcció de la ciutat medieval. D'acord amb aquest esquema s'organitzen els cinc grans capítols del volum: I. Idees de ciutat.- II. La fi de la ciutat clàssica.- III. La construcció de la ciutat medieval.- IV. Economia i societat urbana.- V. Algunes línies per a una diagnosi global.